onsdag 28. juni 2017

PFUs doble standarder.
 
Jeg sendte for noen dager siden en klage til PFU (Pressens Faglige Utvalg). Klagen gjaldt NRK/NTBs evinnelige påstander om at krigen i Syria begynte med "fredelige demonstrasjoner", som repeteres på sjuende året til tross for utallige vitnesbyrd om det motsatte. 
 
I dag fikk jeg svar fra PFUs sekreteriat: "Hva som er en helt presis og korrekt forståelse av situasjonen i slike pågående konflikter, er vanskelig å fastslå her og nå. Men sekretariatet kan ikke se at denne påklagede påstanden er av en slik karakter at den i seg selv i denne sammenheng skulle tilsi et presseetisk overtramp" (utdrag fra svaret). 
 
Min kommentar i mail til PFU: Her sier dere altså at det er "vanskelig å fastslå", men allikevel syns dere at det er greit at NRK/NTB fastslår noe som er feil iht mange øyenvitner!!! Dette viser nok en gang at dere opererer med doble standarder, at det er greit å fortelle usannheter om land som Norge fører krig mot, men ikke om eksempelvis norske politifolk. 
 
For i fjor felte dere Aftenposten for "på konstaterende vis" å ha slått fast at to politibetjenter hadde begått politivold. Dette i en sak som ble henlagt på grunn av bevisets stilling (betjentene hadde brukt vold, men ikke lovstridig vold).
 
Jeg meldte også Aftenposten til PFU i fjor. Dette fordi Aftenposten "på konstaterende vis" slo fast at Syrias president Assad hadde brukt gass/kjemiske våpen mot egen befolkning (FNs Carla del Ponte m fl har sagt at det var opprørere som gjorde det). Ja, Aftenposten fortsatte å hevde dette sjøl etter at de i mailer til meg bl.a. hadde sagt at de "ikke har grunnlag" for å hevde det.
 
Men Aftenposten slapp fri. Og nå stadfester dere altså det jeg skrev i Klassekampen i fjor (se vedlegg): Dette.........betyr at norske journalister/medier kan spre usannheter om Syria uten at det får konsekvenser for dem. Sjøl de redeligste journalister vet nå at at de ikke trenger å sjekke fakta i slike tilfeller. Når det gjelder norsk politi derimot.....da forventes høyere journalistisk integritet. PFU opererer altså med doble standarder. 
 
"Sekretariatet må i stedet vise til den løpende debatten, og vi anbefaler deg å sende dine synspunkter i et leserinnlegg til redaksjonen, eller som en meningsytring direkte til redaktøren".
 
Min kommentar tilbake: Sukk, som om jeg ikke har prøvd det mange ganger før, både pr mail og telefon. Hvorfor tror dere at jeg henvender meg til PFU, egentlig? Den eneste gangen NRK har svart meg var da jeg skrev noe feil om hva NRK hadde sagt. Da ba utenrikssjef Knut Magnus Berge meg om å korrigere det jeg hadde skrevet på Facebook. Og det gjorde jeg sjølsagt.
 
Men når jeg og andre peker på feil fra NRK er det tyst som graven. Ingen svar, ingen innrømmelser, ingen beklagelser, ingen korrigeringer. Og PFU opptrer nok en gang som beskytter for etablissementet i Norge, NRK og de andre som støtter Norges krig mot Syria og deres rett til å fortsette å juge om Syria, slik de også jugde om Libya. 
 
Krigen i Syria/Norges krigføring mot Syria har lært meg mye, ja, forandret meg. Nå vet jeg 1. at syriske og russiske medier er mer pålitelige enn norske, i alle fall når det gjelder Syria. 2. At de norske institusjonene slett ikke er hva de utgir seg for. Heller ikke PFU, som beskytter Goliat når de skulle ha beskyttet David. 
 
Alt dette sagt med forbehold om at noe helt usannsylig skjer, nemlig at utvalget overprøver sekreteriatets innstilling. Overrask meg, PFU, så skal jeg trekke tilbake hvert ord.Her er hele sektreteriatets svar, for de som er interessert: 
 
SAK 136/17 – LARS BIRKELUND MOT NRK
 
Vi viser til din klage mottatt her 23. juni 2017, der du påklager en nettartikkel publisert på NRK.no den 7. juni 2017 til Pressens Faglige Utvalg.
 
I tråd med vanlig praksis har sekretariatet vurdert klagen. Sekretariatet vil oversende den til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk.
 
Den innklagede påstanden ligger i en faktaramma om Syria-krigen. Syria-krigen er en internasjonal konflikt som i stor grad preges av en løpende debatt. En debatt der det finnes mange, og til dels ulike, oppfatninger og analyser av det som har skjedd og fortsatt skjer. Mange i denne debatten påberoper seg støtte for sine synspunkter i diverse dokumenter og nettartikler. Hva som er en helt presis og korrekt forståelse av situasjonen i slike pågående konflikter, er vanskelig å fastslå her og nå. 
Men sekretariatet kan ikke se at denne påklagede påstanden er av en slik karakter at den i seg selv i denne sammenheng skulle tilsi et presseetisk overtramp. Sekretariatet må i stedet vise til den løpende debatten, og vi anbefaler deg å sende dine synspunkter i et leserinnlegg til redaksjonen, eller som en meningsytring direkte til redaktøren.
 
Hvis PFU slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort. Hvis utvalget ikke slutter seg til innstillingen, vil det bli innledet tilsvarsrunde mellom partene. Deretter vil utvalget ta klagen opp til ny behandling.
 
Vi vil understreke at ingen sak er avgjort før den er behandlet i Pressens Faglige Utvalg. Sekretariatet foretar kun innstillinger til utvalget.
 
Skulle du selv ha kommentarer til sekretariatets innstilling, hører vi gjerne fra deg. Kommentarene vil i tilfelle bli vedlagt sakens dokumenter.
 
Til orientering vedlegger vi vårt presseetikkhefte, som blant annet inneholder pressens Vær Varsom-plakat og vedtektene for PFU.
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at redaksjonen får kopi av din klage og vårt svar til deg. På den måten blir redaksjonen gjort kjent med dine anførsler, og redaktøren får mulighet til å vurdere om det er ønskelig å foreta seg noe på bakgrunn av disse.
 
Vi understreker dessuten at partene ikke vil motta noen ytterligere meldinger fra sekretariatet dersom PFU slutter seg til sekretariatets innstilling eller ikke har noen tilføyelser. Saken anses da som ferdigbehandlet.
 
Mvh
PFU-sekretariatet
Tlf. 22 40 50 40

Vedlegg
KOPI: NRK ved Kringkastingssjefen