torsdag 13. juli 2017

NRK Verdibørsen: Propaganda i våre medier gjør det vanskelig å forstå at det er mye positivt med andre land – Russland

NRK Verdibørsen: Propaganda i våre medier gjør det vanskelig å forstå at det er mye positivt med andre land – Russland

Historiker Halvor Tjønn og jeg deltok nylig hos NRK Verdibørsen, P2 magasinet for etikk og livvsyn ledet av Aase C. Myrtveit og Olav Njaastad. Hør programmet nedenfor.  På spørsmål om mitt forhold til Russland og oppfatning av president Vladimir Putin: 

“Det jeg sa i intervjuet med avisen Dagen at president Putin er en av de lederne som kommer til å gå inn i historien som en stor leder i vår tid. En av årsakene til at det kan fremstå underlig at noen sier dette for den norske befolkningen, er at vi har et stort medieproblem i Norge, fordi av bestemte grunner har vi mye propaganda i våre medier.

Vi lider av et veldig ensrettet og ensidig mediebilde, der vi ofte gjør det man gjør i Walt Disney tegnefilmer, karikerer i grov grad og deler opp verden i kategorier hvor noen beskrives som de gode i verden og andre de onde. Vi mangler altså disse nyansene som er så viktige for å kunne forstå internasjonal politikk i et helhetlig bilde. 


Russland er jo ofte en av de nasjonene som er “den onde nasjonen” med “de onde lederne”, pg på grunn av denne karrikeringen blir det vanskelig for nordmenn å forstå hva som egentlig foregår.

En hovedgrunn og årsak til denne propaganda i våre ledende medier er vi ofte oversetter artikler fra USA, og i USA nå har det skjedd en voldsom konsolidering innen mediene der nå over 90 % av mediene eies av kun 6 mediehus, slik at man får en situasjon som det Noam Chomsky i sin tid beskrev som, når media blir et slags ekkokammer for politiske ledere, altså de styrtrike elitene i verden eier mediebedriftene som  igjen kjører frem sine ensidige forklaringsmodeller, da kan det oppstå den situasjonen vi har i dag der det er veldig vanskelig å forstå hvorfor noen sier at det kan finnes positive ting ved Russland.

Skal vi gå inn på Russland, er det neste paradokset at russerne, Berlin-muren falt jo i 1989, og russerne var på mange måter lei av kommunisme, og de ønsket mer privat frihet og privat næringsliv De har beveget seg bort fra den knallharde kommunismen og mer i retning av tradisjonelle verdier, styrking av russisk historisk identitet. De har gått fra å være ledet av en statsateisme til et land der over 70 % nå betegner seg som kristen ortodokse, mens vi i Vesten har hatt motsatt utvikling. I Vesten har vi historisk hatt stor tro på de tradisjonelle verdier, individuell frihet og samtidig respekten for forskjellighet, vi hadde kapitalismen og fremveksten av de protestantiske verdier, som skapte det markedskapitalistiske samfunnet.

Dette er jo også den glitrende historiker Halvor Tjønn ekspert på å kunne fortelle oss mer om, hvilke verdier som var veldig viktige for Vesten. Men vi har hatt en utvikling der vi i stor grad har forlatt, eller begynt å forlate disse verdiene der vi blant annet har kraftig anti-religiøse eliter. Russland har gått fra å være en skarpt ateistisk stat til å bli en stat der man bruker aktivt det historiske fundamentet til å skape en russisk identitet bort fra noe av dette sterkt ateistiske man så i gamle dager.

Her ser vi kretsen rundt Putin og mange i Russland som tekker i den retning. Når Putin først kom til makten, så var jo Russland preget av å være et tilnærmelsesvis anarki, under Jeltsin bidro mange av disse oligarkene til nærmest en statsoppløsning. Putin har ryddet opp i my av det og det har vært en helt klar tanke fra russernes side at man ønsker å styrke russisk identitet og nasjonal identitet.

Og slik jeg leste her i England i går (var i Skotland da intervjuet ble tapet), at senest den anglikanske kirke vokser her i England og man ser det som et uttrykk for patriotisme. Slik at jeg tror at noe av den vestlige linjen med globalisering, fjerning av grenser også innad i Europa med en liten elite som styrer på vegne av folket, det får motstand gjennom Brexit og slike fenomener som at Donald Trump blir valgt i USA, så det har nok vært en konsolidering i Russland som Putin har maktet å ta tak i.

Nå er det klart at at det er mange negative ting også ved hans styreform, og vi vet at Russland er en enorm stat med over 140 millioner mennesker, med mange inneriksproblemer. De har, kan vi kanskje si, en ekstrem elitetenkning og lider veldig under korrupsjon. Så det er mange negative ting som også preger Russland. Hvor vellykket Putins utenrikspolitikk har vært med hans realisme, har også en betydning i hvorfor han nå har en veldig stor stjerne i svært mange land. Men som jeg igjen sa, demoniseres Russland i stor grad i land som Norge og andre vestlige land.

I Europa sier 80 % av befolkningen at Jesus er Guds sønn, oppsto fra de døde, altså en helt klar kristenkulturell profil. I Norge, i henhold til en av de største undersøkelsene gjort i Norge,  sier over 70 % sier at de tror på en Gud. Rundt 80 % er også tallene for USA, slik at det vi også ser er en slags parallell virkelighet mellom den virkeligheten som mediene beskriver, altså de antikristne elitene som sier at alle vi som tror på Gud er idioter, vi er gammeldagse. Og vi som tror på tradisjonelle verdier og syntes det var noe veldig flott med den protestantiske etikken – du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære din nestes eiendom  – vi er også veldig dumme, vi er gammeldagse.

Nå har vi altså et samfunn der det er om å gjøre å være mest mulig verdirelativ, det går ikke an å oppdra barna sine med regler, fri barneoppdragelse, man kan ikke si nei eller ja til noe, det er tabu å si nei til noe, alle barn hopper i stolsetene på flyet. Det er en verdiløshet, og det er nettopp ønsket om de sterke verdiene vi hadde, deriblant den religiøse etikken som har en evne til å motivere mennesker til solidaritet og gode handlinger. Dette er verdier som har vært mye sterkere enn i dag, når vi har en kultur som går mot selvrealisering og egoisme, hedonisme og nihilisme.

Jeg vil gjerne si at dette er også en virkelighet, der befolkningen i Europa ønsker nasjonal tilhørighet, det er en antiglobalisering, som også ligger i noe av denne protesten fra kristne miljøer og støtten til Putin. Det innebærer en protest mot et internasjonalistisk styresett, som vi har fått i Vesten i dag hvor vestlige ledere i stor grad ikke respekterer det befolkningen ønsker.”

Hør hele intervjuet, med historiker Halvor Tjønns meget gode kommentarer, i LINK.